Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Siedziba Urzędu Gminy

Gmina Wojciechowice

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł na osobę w rodzinie.

Dla rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę w rodzinie.
Wg Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288 zł.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł;

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek zwiększa się o 80 zł, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku – 95 zł;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat – 90 zł;
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 110 zł;

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo) – 100zł;

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (od września do czerwca):
- zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł;
- dojazdy – 69 zł.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

"Złotówka za złotówę"
Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) rodziny, które przekraczają próg dochodowy nie tracą wsparcia finansowego państwa. Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia są wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych o które ubiega się rodzina, tzw. „łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.