Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Siedziba Urzędu Gminy

Gmina Wojciechowice

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 674zł. na osobę w rodzinie.

Dla rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764zł. na osobę w rodzinie.

 

Wg. Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 21 września 2018r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1ha przeliczeniowego wynosi za 2017r. 3.399,00zł. - 283,25zł.

 

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.


Zasiłki rodzinne:
 na dziecko do 5r.ż. - 95zł.                
 na dziecko od 5 do 18 r.ż. - 124zł.
 na dzieci pow. 18 do 24 r.ż. - 135zł.   

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł.
z tytułu opieki nad dzieckiem w  okresie korzystania z urlopu  wychowawczego - 400zł.

z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193zł. m-cznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386zł. na wszystkie dzieci
w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek zwiększa się o 80zł., nie więcej jednak niż o 160zł. na wszystkie dzieci

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat - 90zł.
na dziecko w wieku powyżej 5 rż do ukończenia 24 rż - 110zł.

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo) - 100zł.

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (od września do czerwca)
- zamieszkiwanie w miejscowości w której znajduje się szkoła - 113zł.
- dojazdy - 69zł.

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku - 95zł.


Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000zł. na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; 

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

"Złotówka za złotówę"

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 995) rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.
Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie. Obowiązuje od 1 stycznia 2016r.